Resultaten: Onderzoek Vuurwerk

Over het onderwerp vuurwerk tijdens de jaarwisseling bestaat veel discussie. Ook in de Arnhemse gemeenteraad wordt hierover gesproken. De raad bepaalt bijvoorbeeld waar vuurwerkvrije zones komen.

Belangrijkste resultaten

Vuurwerk afsteken geen wijdverspreide traditie onder Arnhemmers

De meerderheid van de Arnhemmers die de vragenlijst invulden ziet zelf vuurwerk afsteken niet als een belangrijke Nederlandse traditie. Daarbij steekt 15% van de invullers zelf vuurwerk af tijdens oud en nieuw. 40% vermijdt vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tegenstanders van een totaalverbod op vuurwerk noemen wel vaak als reden dat vuurwerk afsteken een Nederlandse traditie is.

Arnhemmers verdeeld over totaalverbod op vuurwerk en bezoek vuurwerkshow

Inwoners van Arnhem zijn verdeeld over een totaalverbod op vuurwerk. Ongeveer een derde is voor, een derde tegen en een derde is alleen voor een totaalverbod als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan een centrale vuurwerkshow te bezoeken als de gemeente deze zou organiseren. De belangrijkste reden die invullers gaven om een centrale show te bezoeken is omdat het vuurwerk daar vaak mooi is. De belangrijkste reden om de show niet te bezoeken volgens invullers is omdat zij oud en nieuw liever thuis of bij vrienden vieren. Als het door toekomstige wetgeving mogelijk wordt om als gemeente een lokaal vuurwerkverbod voor het gehele grondgebied in te voeren, dan is meer dan de helft van de Arnhemmers van mening dat de gemeente dit moet doen.

Vuurwerkvrije zones niet bekend, wel populair. Inwoners willen zelf geen initiatief nemen.

Ruim de helft van de Arnhemse inwoners die de vragenlijst invulden weet niet of er in hun woonomgeving een vuurwerkvrije zone is. Wel zijn ze hier positief over, met name bij dierenopvangcentra zijn de invullers positief over een vuurwerkvrije zone. Invullers zijn minder positief over vuurwerkvrije zones in de milieuzone of in uitgaansgebieden. Inwoners die niet in de buurt van een vuurwerkvrije zone wonen, zijn verdeeld over de vraag of zij dit willen. Een derde van hen geeft aan dat dit niet hoeft. Aan de andere kant geeft 43% aan graag de gehele gemeente als vuurwerkvrije zone te zien. Arnhemmers nemen niet graag zelf initiatief voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone (afgesproken onder buurtgenoten): driekwart van de invullers geeft aan geen initiatief te willen nemen.