Plannen voor 2017

Besteding dorpsbudget

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd een idee van de Denktank experimenteel in de praktijk gebracht. De Eldenaren die de receptie bezochten, mochten € 10.000 van het dorpsbudget verdelen over een aantal bestemmingen.

Er gaat € 1.562,50 naar een informatiepaneel om evenementen en activiteiten aan te kondigen. Dit komt buiten aan het Dorpshuis te hangen. Een zelfde bedrag gaat naar het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de scholen. De scholen van Elden, adviesbureau Openbaar Beleven en de Dorpsraad hebben een plan opgesteld om het gedrag van ouders te beïnvloeden, de scholen zichtbaarder te maken, de verkeerssnelheid te verlagen en de parkeersituatie te verbeteren. Een deel van dit plan zie je al op de Rijksweg-West terug in de vorm van gele en blauwe voetstappen. Andere onderdelen van het plan kunnen we met het dorpsbudget financieren.

De Eldenaren wezen € 2.604,16 toe aan Voor elkaar. Dit plan wil mensen met elkaar in contact  brengen door gezamenlijk in het Dorpshuis te eten. Dat is niet alleen gezellig, maar maakt het ook gemakkelijker om elkaar hulp te vragen bij het doen van klusjes of boodschappen, of bijvoorbeeld om een afspraak te maken om samen te wandelen. Het budget besteden we aan keukenapparatuur voor het Dorpshuis.

Het grootste deel van het dorpsbudget dat tijdens de nieuwjaarsreceptie werd verdeeld (€ 4.166,66), gaat naar de dijkhuisjes aan de Huissensedijk. Deze zijn nu nog als opslagruimte en atelier in gebruik door toneelvereniging Ons Genoegen. De Dorpsraad wil dat deze huisjes voor de verenigingen van Elden behouden blijven. Wat zou het mooi zijn om daar een cultureel broeinest te creëren, met bijvoorbeeld opslag- en oefenruimtes. Hiervoor willen we eerst met de Eldense verenigingen een plan opstellen. Vervolgens gaan we daarmee het gesprek aan met Gemeente Arnhem, de eigenaar van de dijkhuisjes. Het beschikbaar gestelde budget is natuurlijk niet toereikend om deze pandjes aan te kopen en op te knappen, maar mogelijk is dit een eerste aanzet. Het budget kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een fondsenwerver in te huren.

Van wijken weten

Binnen het project Van wijken weten werken we samen met de teams Leefomgeving en Zorg van de gemeente. Voor dit jaar staan de volgende thema’s centraal.

Uit een onderzoek van de gemeente blijkt dat ongeveer een derde van de Eldenaren zich matig tot sterk eenzaam voelt. Dat zijn best veel mensen, en daarvoor willen we wat doen. Samen eten in het Dorpshuis (zie hiervoor) is één van de plannen waaraan we al concreet werken.  We willen jongeren stimuleren om oudere Eldenaren te helpen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen en klusjes,  of om ze voor te lezen. Daarnaast bekijken we hoe we kunnen meeliften met een nationale campagne om Elden dementievriendelijk te maken. Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Zij wonen graag nog zo lang mogelijk thuis en gaan er vaak nog alleen op uit. Meestal gaat dat goed, maar soms weten zij het even niet meer. Het is dan goed als hun omgeving weet hoe ze daarmee om kunnen gaan.

De verkeersveiligheid is niet alleen voor de schoolkinderen van Elden belangrijk. Het hele dorp heeft ermee te maken. Te hard rijden, spookrijden, parkeren op de stoep, verkeersoverlast tijdens evenementen in Gelredome, sluipverkeer… we hebben er waarschijnlijk allemaal een hekel aan. Reden voor de Dorpsraad om een verkeerswerkgroep in het leven te roepen die zich over deze problemen gaat buigen. We vragen de werkgroep om voorstellen en plannen, die we eventueel aan de inwoners van Elden voorleggen om te bepalen wat zij urgent en belangrijk vinden. Vervolgens gaan we met Gemeente Arnhem in overleg over de uitvoering.

Ook dit jaar denkt de Denktank mee met de Dorpsraad — en de rest van het dorp — over manieren waarop inwoners van Elden en bestuurders kunnen samenwerken en budgetten verdelen.

En dan nog dit…

Ook pakt de Dorpsraad dit jaar een aantal acties uit het Dorps Actieplan (DAP) van Elden op. Onderwerpen die open staan en waar we dit jaar misschien mee aan de slag gaan, zijn:

  • start planvorming Altenova (voor als het AZC in 2020 verdwijnt)
  • bescherming groengordel
  • afstemming communicatie
  • bewustwording hondenpoep opruimen
  • pastorie als beschermd dorpsgezicht
  • verdere verbetering van het Dorpshuis

Je ziet dat we ambitieus zijn. We willen veel vóór en vooral mét de inwoners van Elden bereiken. Met de hulp van talloze vrijwilligers gaat dat zeker lukken; we hebben vorig jaar gezien dat het kan. Iedereen die heeft bijgedragen, heel hartelijk dank! Wil je meedenken en meedoen met wat we dit jaar voor Elden op agenda hebben staan? Kom dan op 13 april naar de Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis. Je bent van harte welkom!