Notulen: Extra Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden

Datum: 21 februari 2019
Locatie: Dorpshuis Elden
Aanwezige bestuursleden ( Dorpsraad)
Frank Gerritsen,(voorzitter), Lianne Vellema ( Leefomgeving en inspraak), Henk Brouwer (penningmeester), Gerry Herbrink ( secretaris). De Dorpsraad is voltallig aanwezig, de overige 3 functies zijn vacant.

Aanwezige leden:
De opkomst ( 37 leden) is ten opzichte van eerdere reguliere ALV’s  hoog.

AGENDA

Nieuwe ontwikkelingen.

Frank legt uit dat door alle nieuwe ontwikkelingen rondom inspraak en verdeling van budgetten er een situatie is ontstaan waarvan de Dorpsraad vindt dat er een andere en bredere vorm van vertegenwoordiging moet komen.

In de huidige situatie is het zo dat het Team Leefomgeving de taak heeft om in het dorp te inventariseren wat er leeft aan behoeften wensen en meningen. Daarvoor heeft het team frequent contact met de Dorpsraad in haar functie als belangenbehartiger van de inwoners van Elden. Dat is zo gegroeid vanuit de historie van de Dorpsvereniging , waarvan een heel groot deel van de inwoners lid was. Dit zorgde voor korte lijnen: tussen de Gemeente én de Dorpsraad- als vertegenwoordiger van de Eldenaren- en voldeed goed.

Intussen groeide het inwoneraantal van Elden en werden niet alle nieuwe inwoners lid van de Dorpsvereniging. Het huidige percentage ligt rond de 60%. De belangen van een goede afvaardiging zijn daarentegen groter geworden, doordat er meer inspraak aan de wijken van Arnhem, waaronder Elden, is gegeven. Ook de verdeling van de budgetten zijn voor een deel vrij in te vullen voor de inwoners van een wijk.  In ons geval is er een budget toebedeeld aan De Laar ( O. en W)  en Elden samen. Een combinatie die overigens door de Dorpsraad wordt aangevochten.

De Dorpsraad voelt de verantwoordelijkheid voor deze taak als te zwaar wat betreft de persoonlijke belasting en wat betreft de inhoudelijke last ( het vertegenwoordigen van de hele Eldense bevolking )

Dit heeft geleid tot het denken over een nieuwe vorm van inspraak. De Denktank is ruim 2 jaar geleden met deze opdracht van de Dorpsraad aan de slag gegaan. In 2018 is met instemming van de leden ( ALV 2018) met een afvaardiging van 3 van de 4 bestuursleden gaan samenwerken met de Denktank om een nieuwe inspraakstructuur voor te bereiden.

De voorbereidingen zijn in een laatste fase beland. Het streven is om nog voor de zomervakantie een ‘bewoners platform Elden i.o. (in oprichting) ‘ in te stellen, waarna 1 januari 2020 het officiele platform geïnstalleerd kan worden.

Het grote voordeel van een dergelijk inspraakorgaan is dat we als dorp de inventarisatie van bewonerswensen niet overlaten aan de Gemeente via het Team Leefomgeving. We doen het zelf en streven daarbij naar een goede vertegenwoordiging van alle belangengroepen in Elden. Bijvoorbeeld de ouderen, de jongeren, de ondernemers, de verenigingen, de scholen en kerken enz. dit is vrij uniek en wordt met argusogen maar ook met bewondering gevolgd door de Gemeente.

Opheffen Dorpsraad

Dit alles heeft consequenties voor de Dorpsraad. De politieke rol van belangenbehartiging komt dan bij het bewonersplatform te liggen. De naam ‘Dorpsraad’ met een knipoog naar de ‘Gemeenteraad’ dekt dan ook niet meer de lading. De Dorpsraad lijkt dan overbodig.

En de Dorpsvereniging dan?

Voor de Dorpsvereniging heeft dit ook consequenties. Deze is destijds opgericht om de belangen van de Eldenaren te behartigen ten opzichte van grote ‘broer’ Arnhem. Deze belangenbehartiging komt bij het Platform te liggen. Daarnaast krijgt de Dorpsvereniging in de nieuwe structuur een vaste zetel. 

De legitimiteit daarvan zit in de schat aan kennis en ervaring die in de loop van tijd is opgedaan bij het overleggen met allerlei politieke en maatschappelijk relevante personen en organisaties.

Wat blijft er dan aan taken over voor de Dorpsvereniging, nu het politieke deel uit de dagelijkse praktijk verdwijnt?

Omdat de Dorpsvereniging eigenaar is van het Dorpshuis, ligt er een taak in het beheren en exploiteren van het Dorpshuis. Ook het faciliteren van activiteiten in en rondom het Dorpshuis zoals Elden met Elkaar, de Elden Kids, de zangkoren, de Kerstmarkt, de vrijwilligersavond de doorkomst van de Vierdaagse, enz. blijft een taak van de Dorpsvereniging. Kortom,  ervoor zorgen dat dat mooie bruisende Dorpshuis blijft en bestaande en nieuwe activiteiten voor de Eldense bevolking mogelijk maakt.  Een eigen plek voor alle Eldenaren, voor een laagdrempelige ontmoeting tussen oorspronkelijke inwoners en nieuwe Eldenaren.

De Dorpsvereniging heeft wel een dagelijks bestuur nodig. Twee leden van de Dorpsraad ( Lianne en Henk) gaan door als bestuurslid. Lianne zal als bestuurslid van de Dorpsvereniging zitting nemen in het Platform. Het dagelijks bestuur zou uit 5 leden moeten bestaan, we zoeken dus nog enkele leden.  

Toekomst -> het woord is aan de leden.

Op een betrokken en plezierige manier is gediscussieerd door en met de aanwezige leden. Er werden goede, zinnige en relevante vragen gesteld, waarop de Dorpsraad niet altijd al en antwoord heeft.  Er is nog veel onduidelijk en de toekomst moet uitwijzen of het gaat werken volgens de ideeën die de Denktank en Dorpsraad voor ogen staan. Onderstaand de vragen die werden gesteld. Bij de antwoorden wordt vermeld of de reactie uit de zaal (Z) of van de Dorpsraad (DR) komt.

 • Hoe krijg je 13 vertegenwoordigers ( zetels in het Platform) bij elkaar en op een lijn. Hoe gaan ze dat communiceren naar de Gemeente?.
  • Als eerste stap worden de verschillende belangengroepen persoonlijk geïnformeerd. Intern kan gezocht worden naar eventuele afgevaardigden. Daarna volgen informatieavonden voor alle inwoners van Elden. Doel: informatie en werving van vertegenwoordigers (DR)
  • Het op een lijn brengen gebeurt via consensus. Er wordt toegewerkt naar een keuze waar alle platform leden achter kunnen staan. Individuele belangen worden ondergeschikt gemaakt aan algemene belangen voor de groep die wordt vertegenwoordigd. (DR)
  • Doordat er ook een lid van het Team Leefomgeving in het Platform zitting heeft-  zij het zonder stemrecht- kan rechtstreeks gecommuniceerd worden met de Gemeente. (DR)
 • Kan een onderwerp als ‘onderhoud’ worden ingebracht? 
  • Ja, dat kan, via het Team Leefomgeving.(DR)
 • Hoe gaan de geldstromen lopen? Nu worden subsidies via de Dorpsraad doorgesluisd naar bepaalde groepen – hoe gaat dat straks?
  • De geldstromen lopen straks via het bewonersplatform Elden (DR)
 • Wat doe je met conflicterende belangen b.v. tussen verdelen tussen groep jongeren en ouderen?
  • Dat wordt overleggen en jaarlijkse prioriteiten stellen. (DR)
  • Een onafhankelijke voorzitter van buiten Elden stuurt het hele proces van consensus aan. (DR)
 • Wie bepaalt de onderwerpen waarover gepraat wordt?
  • Op de agenda komen onderwerpen die voortvloeien vanuit de Dorpsvisie en documenten die daaruit voortvloeien. De vier hoofdstukken uit de Dorpsvisie zijn een belangrijk uitgangspunt ( Groen, bebouwing en architectuur, verkeer, sociaal en inwoners) (DR)
  • Onderwerpen kunnen ook worden ingebracht, via het Team Leefomgeving, via de vertegenwoordigers in het Platform. (DR)
  • De vergaderingen van het Platform zijn openbaar, publiek kan als toehoorder aanwezig zijn en meepraten maar niet meestemmen(DR)
 • Wat is nog de meerwaarde van het lid zijn van de Dorpsvereniging als de politieke rol vervalt en het Blad Hallo Elden voor alle dorpelingen beschikbaar komt?
  • Als je een streep trekt door de Dorpsvereniging Elden, zet je een streep door de identiteit van het dorp Elden. (Z)
  • De Dorpsvereniging draagt zorg voor een gezond en bruisend Dorpshuis met alle activiteiten eromheen. (Z en DR)
  • Als Dorpsraad gaan we ons nog bezinnen op het verder uitwerken van deze vraag.(DR)
 • Waarom kan het Platform niet Dorpsraad heten. Zo benadrukken we het dorpse karakter en de identiteit van Elden. Of in ieder geval Dorpsplatform in plaats van bewonersplatform?
  • De naam Dorpsraad heeft een bepaalde lading. Als die zonder meer gebruikt wordt als naam voor het Platform kan dat tot een onjuist beeld en verwarring leiden. (DR)
  • Wel gaan we nadenken over de suggestie om Bewonersplatform te veranderen in Dorpsplatform. (DR)
 • Is het niet mogelijk om een beheerder aan te stellen voor het Dorpshuis, die daarvoor een vergoeding krijgt?
  • De Dorpsvereniging kan dat inbrengen bij het Platform. (DR)
 • Waarom zou je Hallo Elden in heel Elden bezorgen? Waarom niet alleen onder de leden van de Dorpsvereniging? Dit lijkt een belangrijke motivatie om lid te worden/blijven van de Dorpsvereniging? Is opheffen een optie?
  • De bekostiging van Hallo Elden gaat straks naar het Bewonersplatform. (DR)
  •  Een informatieblad voor Elden is wel zinvol. Wijkberichten in de krant komen niet meer door. Aangeleverde berichten worden niet eens geplaatst.(Z)
  • De politieke nieuwsvoorziening is straks afkomstig van het Platform, niet meer van de Dorpsvereniging. (DR)
  •  Bij opheffing laat je ook de adverteerders in de steek.(Z)
 • Het Dorpshuis loopt goed en brengt geld in het laatje. Een suggestie wordt aan de hand gedaan om geld te genereren door de Defensiedijk als parkeerstrook in te richten en daar geld voor te vragen.
 • Het advies wordt door de leden meegegeven om de meerwaarde van het lidmaatschap van de Dorpsvereniging en van het blad te goed te overdenken.
 • Is er een statutenwijziging nodig voor a) het opheffen van de Dorpsraad en b) het niet meer verstrekken van Hallo Elden als verenigingsblad ?
  • We hebben iemand ernaar laten kijken die er verstand van kan hebben. Volgens deze persoon is er geen statutenwijziging nodig. Desondanks gaan we ernaar kijken en eventuele wijzigingen worden aan de leden voorgelegd. (DR)
 •  Wat is het budget wat straks verdeelds moet worden door het Platform ?
  • De Gemeente blijft zorgen voor elementaire voorzieningen zoals riolering en onderhoud. Structurele aanpassingen worden in het Platform besproken. Het grootste deel van het budget wordt door de Gemeente bepaald. De zogenaamde ‘bovenwijkse’ voorzieningen. Er blijft een relatief klein deel  over om naar eigen inzicht van wijk/dorp te besteden. We denken aan 10% van het besteedbare budget.
  • Het budget is nu nog voor De Laar Oost en West en Elden samen. We willen dat dit verdeeld wordt over twee aparte budgetten.  Een voor DE Laar O. en W en een voor Elden. De wijken zijn te zeer verschillend. Het lukt de ambtenaren tot nu toe nog niet om dit voor elkaar te krijgen.
  • Het totale budget is 7 miljoen. Stel dat het lukt om de budgetten te scheiden. Als we aannemen dat er voor Elden 3 miljoen resteert en we uitgaan van 10% wat naar eigen inzicht mag worden besteed, dan kom je uit op een besteedbaar bedrag van € 300.000. Dit betreft uitdrukkelijk een schatting! (DR)
 • Is het platform bedacht door de Gemeente ?
  • Nee dit is een initiatief van de Dorpsraad met als doel om meer inspraak te garanderen voor alle Eldenaars. (DR)
  • Als we niets doen laten we het over aan het Team Leefomgeving (DR)
  • Applaus volgt voor dit initiatief van de Dorpsraad (Z)
 • Waarom kan het platform niet onder de vlag van de Dorpsvereniging vallen?
  • Niet iedereen wil lid zijn van de Dorpsvereniging. Het platform moet alle bewoners vertegenwoordigen. (DR)
 • Wat zijn de financiële consequenties voor de Dorpsvereniging?
  • Het is nog onduidelijk hoe de geldstromen gaan lopen.(DR)
  • Er zitten altijd risico’s aan veranderingen. (DR)
  • Kosten van onderhoud en beheer zouden uit het wijkbudget geclaimd kunnen worden bij de Gemeente (Z)

Voorstellen aan de leden

Nadat het oorspronkelijke voorstel niet eenduidig blijkt te zijn en voor verwarring zorgt, trekt de Dorpsraad zich in een korte pauze terug en herformuleert het voorstel in twee deel-voorstellen.

 1. Gaan de leden ermee akkoord dat – gelet op de procesmatig ingeslagen weg – de politieke taken van de Dorpsraad worden overgedragen aan het op te richten Platform?
  1. Het voorstel wordt aangenomen met meerderheid van stemmen, met 3 onthoudingen en geen tegenstemmen. 
 2. Gaan de leden ermee akkoord dat de naam van Dorpsraad verdwijnt en dat er een Dagelijks Bestuur wordt ingesteld voor de Dorpsvereniging ? 
  1. Het voorstel is aangenomen met meerderheid van stemmen, met 3 onthoudingen en geen tegenstemmen.

De voorzitter sluit de vergadering en voor de aanwezigen rest een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

25022019 concept GH