Dorpsraad en haar veranderende rol

Alweer vijfendertig jaar geleden is door een aantal inwoners de Dorpsvereniging Elden opgericht. Zij wilden ervoor zorgen dat het eigenlijke dorp zou blijven bestaan, terwijl gemeente Arnhem rondom nieuwbouwwijken zoals Elderveld, De Laar, Kronenburg en Rijkerswoerd uit de grond stampte. De Dorpsvereniging moest ervoor zorgen dat Elden niet door de grote stad werd ‘opgegeten’; het dorpse karakter moest behouden blijven. Veel inwoners van Elden onderschrijven dit idee en zijn daarom lid van Dorpsvereniging Elden.

Die hoofddoelstelling van de Dorpsvereniging staat na 35 jaar nog steeds er overeind. Het bestuur van de vereniging -de Dorpsraad- heeft veel tijd en energie gestoken om het in stand houden van het dorpse karakter van Elden handen en voeten te geven. Begin dit jaar is daarom een dorpsvisie verschenen. Deze beschrijft hoe de Dorpsvereniging het dorpse karakter ziet en op welke thema’s ze wil inspelen om dit voor de toekomst te behouden. Die thema’s zijn groen, bebouwing, verkeer en sociale samenhang.

Nog steeds het dorp Elden

Vanaf het begin van haar bestaan heeft de Dorpsraad regelmatig overleg met de gemeente Arnhem. Het spreekt voor zich dat behoud van het dorpse karakter van Elden daarbij telkens een belangrijk aandachtspunt is geweest. In de tijd dat de gemeente en haar ambtenaren bepaalden wat er in de wijken gebeurde, was de Dorpsvereniging vooral pleitbezorger van haar eigen hoofddoelstelling. Hierdoor is Elden qua uitstraling nog steeds het dorp Elden en geen stadswijk van Arnhem geworden.

Samenwerking uitgebreid

De manier waarop gemeente Arnhem met haar wijken omgaat, is in de afgelopen jaren echter veranderd. Door de inzet van wijkregisseurs en wijkactieplannen betrok de gemeente inwoners en ondernemers steeds meer bij wat ze doet in de wijk of -in ons geval- het dorp. De Dorpsraad had te maken met een dorpsregisseur die de schakel vormde tussen het beleid dat op het gemeentehuis werd gemaakt
en de wensen van ons dorp. Sinds kort is die samenwer- king tussen de gemeente en haar wijken uitgebreid. Het is volgens de gemeente de bedoeling dat de bewoners zo meer invloed krijgen op wat zij in hun wijk doet en waar de prioriteiten moeten komen te liggen.

Wijkteams van de gemeente

Voor die samenwerking zet de gemeente de wijkteams Zorg en Leefomgeving in. Elden deelt deze teams met De Laar. Het wijkteam Zorg is voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen, oftewel voor zorg achter de voordeur. Hierin werken coaches van verschillende hulpverlenings- organisaties samen. Het team Leefomgeving houdt zich met alles aan de voorkant van de voordeur bezig. Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, sport en cultuur. De ambtenaren binnen deze teams beschouwen de Dorpsraad als hun aanspreekpunt richting de inwoners, ondernemers en verenigingen van Elden. Zo krijg de gemeente beter zicht op wat er nodig is in Elden en hoe zij haar energie en middelen het beste kan inzetten.

Wezenlijke vragen

Behalve als overlegpartner en aanspreekpunt wordt de Dorpsraad door de intensievere samenwerking met de wijkteams steeds vaker ingeschakeld om beleid te maken en bij problemen mee te denken. Dat zijn zaken die alle inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen van ons dorp aangaan. Bijvoorbeeld: kan de Dorpsraad meedenken over de verdeling van subsidies, of haar licht laten schijnen over de herinrichting van de Klapstraat, aandacht schenken aan Alzheimer-problematiek van ouderen of een barbecue organiseren om voor meer sociale samenhang in een buurt te zorgen? Dit zijn wezenlijke vragen waarop goed doordachte en breed gedragen antwoorden nodig zijn. De Dorpsraad kan en wil daarover niet alleen beslissen en zoekt daarom steeds meer de samenwerking met allerlei groeperingen in Elden, om zo iedereen een stem te geven. Zij wil als een spin in het web functioneren, die op veel gebieden meepraat en meedoet.

Denktank

De Dorpsraad heeft om hieraan invulling gegeven een Denktank ingericht. Deze gaat op zoek naar een organisatievorm waarbij iedere inwoner, vereniging, maatschappelijke instelling en ondernemer een directe of indirecte stem heeft. Op die manier kan zij een breder draagvlak creëren en een betere invulling geven aan de veranderende rol die van haar als Dorpsraad wordt gevraagd.

Oproep

Wil je meedenken over de veranderende rol van de Dorpsraad, over de invulling van de Dorpsraad als aanspreekpunt voor de gemeente en haar wijkteams, en aan de slag met thema’s die voor iedereen in Elden van belang zijn? Stuur een e-mail of neem contact op met de Dorpsraad!

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online