Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden 2019

Datum: 21 maart 2019
Locatie: Dorpshuis Elden

Aanwezig. De Dorpsraad is voltallig aanwezig: Frank Gerritsen ( voorzitter), Lianne Vellema, (inspraak en leefomgeving)  Henk Brouwer (penningmeester) en Gerry Herbrink ( secretaris)

Van de uitgenodigde leden zijn 16 leden aanwezig.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Verslag ALV 2018.

Vanwege afwezigheid van de secretaris zijn de notulen van de ALV van 2018 verzorgd door Maria Jansen van Kesteren. Ze wordt hiervoor nogmaals bedankt. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Financiën

De kascommissie bestaande uit Albert Roovers en Benno Bosman hebben de boekhouding gecontroleerd. De boeken kloppen.

Aanbevelingen: de kascommissie constateerde een erg hoog bedrag in kas en geeft het advies om kasbedragen eerder af te storten. Dit in verband met het risico bij een mogelijke inbraak.

Ook raden zij aan om bij het eerstkomende nummer van Hallo Elden een brief in te sluiten voor de leden die hun contributie nog niet betaald hebben.

Tenslotte geven ze de tip om na te denken over het inzichtelijk maken van in- en verkoop aan de bar.

De penningmeester stemt in met de aanbevelingen en heeft hierin al stappen ondernomen. Kasgeld wordt eerder afgestort en niet betalende leden worden via een ingesloten brief bij Hallo Elden geattendeerd op hun verplichting. Al lijkt het risico beperkt; er worden wel ideeën ontwikkeld over de realisatie van meer inzicht op de barinkomsten en uitgaven. Het blijft zoeken naar een balans tussen de inspanningen die het kost om dit te regelen en het werkelijke risico op fraude. Een basis van vertrouwen blijft belangrijk.

De cijfers.

Op de balans blijkt een positief resultaat te zijn behaald. De contributie opbrengst is hoger en de inkomsten door verhuur laten ook een stijging zien. Wel waren er meer kosten in verband met onderhoud. De vloer is vernieuwd en de keuken is gerenoveerd. We willen reserveren voor groot onderhoud.

Er is minder subsidie ontvangen van de Gemeente. Er wordt nog 1 x een begroting ingediend bij de Gemeente, daarna moet de Dorpsvereniging zichzelf bedruipen.

De begroting vertoont veel overeenkomst met die voor 2018, de contributie blijft gelijk.

De cijfers worden met algemene stemmen vastgesteld en de leden verlenen decharge aan het bestuur.

Benoemen kascommissie

Als kascommissie voor 2019 worden Benno Bosman en Ingo Weidemann met instemmend applaus benoemd.

Loting certificaten

Op de inmiddels traditionele manier worden middels een computerprogrammaatje 12 certificaten uitgeloot. Ria Leenders kijkt mee, of het eerlijk gebeurt.

Van de nog resterende 54 certificaten zullen de volgende nummers worden uitbetaald: 53 – 1 – 7 – 11 – 21 – 60 – 13 – 55 – 52 – 49 – 2 – 72.

Terugblik op 2018

We kunnen met reden trots terugblikken. Het Dorpshuis heeft een mooie opknapbeurt gehad met de nieuwe vloer en keuken. Doordat er veel vrijwilligers bij waren betrokken, de aannemer goed werk verrichtte en alles op rolletjes verliep, was het een geweldige ervaring. Iedereen wordt bij deze nogmaals hartelijk bedankt!

Samen Eten

Het samen eten project is succesvol van start gegaan en door de vele aanmeldingen  is de frequentie verhoogd naar 2 x per maand. Met 25 gasten is het steeds ‘volle bak’. Wel wordt door Simone nog eens benadrukt dat dit initiatief niet alleen bedoeld is voor senioren. Alle leeftijden zijn welkom!

Elden met elkaar.

Dit project is samen met de SWOA en het Sociaal Wijkteam opgezet en is bedoeld voor meer contactmogelijkheden voor ouderen, die hieraan behoefte hebben. Hiermee wordt geprobeerd om vereenzaming te voorkomen en om licht dementerende ouderen steun te bieden. Er zijn twee contactmomenten per week. Op dinsdagmiddag staat bewegen op het programma onder leiding van de – in Elden welbekende – fysiotherapeut Wim Dahles. Hiervoor is veel belangstelling. Er is nog behoefte aan vrijwilligers die hierbij een helpende hand bieden.

Op de vrijdagochtend was muziek de oorspronkelijke insteek. Hier komen nog weinig mensen op af. Er wordt nu gezocht naar een andere invulling met bv spel of een creatieve activiteit.

Vooruitblik 2019

Eldens Café.

Dit is ook een onderdeel van het grotere plan achter de organisatie van Elden met Elkaar. Men wil iets voor mantelzorgers betekenen, terwijl juist mantelzorgers zichzelf niet zo betitelen. Er wordt uitgegaan van onderwerpen die voor hen interessant kunnen zijn zoals veiligheid. De instroom van bezoekers bij deze activiteit kan mogelijk ook mensen boeien voor andere activiteiten in het Dorpshuis.

Bewoners inspraak

 • In 2018 zijn er inspraakavonden georganiseerd door de Denktank voor de ‘vier straatjes’. De Dorpsraad heeft dit eveneens gedaan voor de Molenweg voor aanwonenden en bewoners die zich hierbij betrokken voelden. Het werd duidelijk dat een goede organisatie en communicatie hierbij uiterst belangrijk is. De Denktank en de Dorpsraad hebben hieruit lessen kunnen trekken en beschouwen het als een ‘inspraak-oefening’.
 • De verkeerswerkgroep heeft een memo gepresenteerd als uitbreiding op de Dorpsvisie. Zowel de Dorpsvisie als de verkeersmemo zijn in te zien en te downloaden op www.eldenonline.nl
 • In Denktankverband wordt het Dorpsplatform Elden voorbereid. De oprichting verkeert in de laatste fase. Er komen twee grote informatie avonden op 9 en 23 mei.

De dijkwoningen en Eldens Erfgoed.

 • Er is een werkgroep gevormd naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de Dijkhuisjes. Van hieruit wordt de stap gemaakt naar meer waardevolle gebouwen en plekken in Elden. Je zou het ‘t Eldens Erfgoed kunnen noemen. Vanuit dat idee is een kaart gemaakt met daarop een selectie met beeldbepalende en historische waardevolle panden en plekken in Elden. De urgentie van bescherming is daarop met een kleur aangegeven. Bij eventuele verkoop is het zoeken naar een balans tussen exploitatie en maatschappelijke functie en behoud van de authentieke uitstraling. Het lentenummer van Hallo Elden heeft dit als thema gekregen.  De werkgroep werkt samen met de Historische Kring Elden (HKE) en met Stichting het Eldens Landschap (SHEL) .
  • Actie “de Groene Jager” Op 23 maart wordt het door Petra den Houdt en Theo Heijmans gemaakte nieuwe bord ‘de Groene Jager’ bevestigd aan de gevel van het voormalige café met die naam aan de Huissensedijk. De Dijkhuisjes worden voortaan eveneens aangeduid met die naam.
  • Samenhangend met de bescherming van Eldens erfgoed wordt er door Mark Coenders van Groen Links een initiatief wetsvoorstel ingediend om Elden de status van beschermd Dorpsgezicht te geven. Als tussenstap wordt voorgesteld om de welstandswet aan te passen. Op Eldens Geheim is hier door Mark Coenders over gecommuniceerd.

Van Dorpsraad naar Dagelijks Bestuur.

Samenhangend met het op te richten Dorpsplatform Elden zal het politieke deel van de Dorpsraad taken worden overgedragen aan het Dorpsplatform. De Denktank streeft ernaar om medio juni Het Dorpsplatform i.o. (in oprichting) te kunnen instellen. Met ingang van 1 januari 2020 is dan de definitieve startdatum van het Dorpsplatform Elden.

De Dorpsvereniging krijgt een afvaardiging in dit nieuwe inspraakorgaan.

Bij de extra ALV van 21 februari is door de leden toestemming gegeven voor de opheffing van de Dorpsraad en het instellen van een DB voor de Dorpsvereniging. Zie ook het verslag van de Extra ALV van 21 februari op www.eldenonline.nl

Vanwege de veranderingen zullen de Statuten worden aangepast.

Het blad Hallo Elden zal gedurende de overgangsperiode naar een functionerend Dorpsplatform onder de paraplu blijven van de Dorpsvereniging. Daarna zal Hallo Elden in heel Elden worden verspreid.

Afscheid.

Vanavond treden Frank Gerritsen en Gerry Herbrink af als lid van de Dorpsraad. Ze zijn niet herkiesbaar.

Frank en Gerry worden bedankt voor hun inzet en krijgen een bloemetje en een applaus.

Frank blijft nog actief in het proces naar de oprichting van het Dorpsplatform evenals Lianne Vellema. De naam Dorpsraad verdwijnt en verandert in Dagelijks Bestuur. 

Lianne en Henk blijven aan als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid wordt Odilia Kunne voorgesteld aan de leden. Ze wordt met applaus begroet. Er zullen nog twee bestuursleden worden gezocht, waardoor de taken op een goede en passende manier kunnen worden verdeeld.

Odilia stelt zich voor. Ze woont met veel plezier sinds augustus 2014 in Elden aan de Rijksweg West en heeft daarvoor in Nijmegen en Italië gewoond. Ze heeft geschiedenis gestudeerd en gewerkt als management ondersteuner. Ze wil graag een bijdrage leveren aan Elden en aan de Dorpsvereniging. 

Uitdagingen DB

Het dagelijks bestuur zal dan wel geen politieke agenda hoeven te voeren maar ziet zich wel gesteld voor andere uitdagingen;

 • Het beheer en onderhoud van het Dorpshuis
 • Het verduurzamen van het Dorpshuis
 • Inzichtelijk maken van consumptiegebruik
 • Het updaten van de Dorpshuisvisie ( zie ook www.eldenonline.nl )
 • Zoeken naar nieuwe ontmoetingsmogelijkheden
 • ……..

Rondvraag

Er wordt van gedachten gewisseld over de meerwaarde van het lidmaatschap van de Dorpsvereniging Elden. Naast de solidariteitsgedachte zou het goed zijn als het lidmaatschap ook voordelen biedt. Ook als straks het blad Hallo Elden niet meer exclusief voor leden is.

Het zou bijvoorbeeld tot uiting kunnen komen in de huurprijs van de ruimte. Ofwel een hogere prijs voor niet leden of een korting voor leden.

De bezinning over de meerwaarde van het lidmaatschap voegen we toe als uitdaging voor het DB.

Als vereniging hebben we het Dorpshuis gekocht en als vereniging moeten we de kosten blijven opbrengen voor exploitatie en onderhoud van het Dorpshuis. Er wordt geadviseerd om als Dorpshuis een vast bedrag te vragen vanuit het dorpsbudget. Dit kan ingebracht worden bij het Dorpsplatform; subsidie ‘halen’ bij het Platform. Het kan onderbouwd worden met de afwijkende situatie die Elden inneemt ten opzichte van wijken als de Laar en Elderveld, waar het wijkgebouw eigendom is van de Gemeente. Dit zou ingecalculeerd moeten worden bij de verdeling van de budgetten. In een goed contact met de Gemeente en waar nodig met behulp van een onafhankelijke schatting.

Bij het overzicht over 2018 wordt nog het ’Gebiedsprofiel’ gemist. Dit is gemaakt in opdracht van de Denktank door deskundigen om de inkomende en uitgaande geldstromen van Elden in beeld te brengen. Het Gebiedsprofiel komt binnenkort ook op de website:   www.eldenonline.nl

(ex) Voorzitter Frank Gerritsen sluit de vergadering. Daarna is er voor iedereen de gelegenheid om bij een drankje nog wat na te praten.

28032019 definitief GH