Verslag bijeenkomst denktank 16-2-17

Aanwezig: Hanneke Goossens van Spectrum/Elan Gerbrich Dijkstra van Team Leefomgeving Spijkerkwartier/Het Broek Willem van Gendt, bewoner uit het Spijkerkwartier Petra van het Erve, teamleider van het Sociale Wijkteam Denktank Elden: Ellen, Adrie, Petra, Marjan, Ans en Ernie

Hanneke geeft toelichting op de leefbaarheidsalliantie. Deze is van kracht gegaan per 1-1-17 op het gebied van leefbaarheid voor 3 jaar. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vijf door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties die initiatieven van actieve bewoners ondersteunen. Het gaat om: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Samen met de mensen waar het om gaat werken ze actief aan de leefbaarheid in Gelderland. Initiatiefneemster is Bea Schouten. De ondersteuning is in uren of in geld. Uren zijn ondersteuningsuren voor advies. Deze uren worden betaald door de Provincie. Spectrum/Elan kunnen dit bieden. In de alliantie staat vast welke adviseurs je “moet” nemen, maar er is ruimte voor andere adviseurs.

Is er een idee dat de leefbaarheid in de directe omgeving verbetert, dan kan je daar subsidie voor aanvragen. Voorbeeld, het dorpshuis wil graag een nieuwe keuken, als je dan aangeeft dat je daar dan samen wil gaan koken en eten met bijv. (eenzame) ouderen uit Elden maakt dit zeker kans. Aanstaande maandag is er een startbijeenkomst regio Arnhem in Geniet in de Weerd met toelichting over de subsidie, aanvang 19.30 uur. Totale budget Provincie Gelderland is 1,3 miljoen! Maar op=op, wie het eerst komt… Er is geen verdeling naar gemeenten en het hoeven ook geen unieke projecten te zijn. Aanvragen is wel veel werk maar het is te doen. De aanvraag moet vanuit de bewoners komen en niet vanuit de professionals. Er moeten samen met de aanvrager minimaal 4 andere bewoners een plan indienen om hun eigen buurt of wijk te verbeteren. De aanvrager is dan als persoon verantwoordelijk voor de aanvraag en de uitvoering hiervan. De subsidie is voor maximaal 75% van de kosten van het plan.

Ellen vraagt hierover wat de consequenties hierover zijn, is er een juridische aansprakelijkheid over de verantwoording van de subsidie? Een rechtspersoon die dit aanvraagt is inderdaad aansprakelijk. Dit moet je wel weten voordat je de subsidie aanvraagt! Het is belangrijk dat subsidie aanvragen laagdrempelig is, het gaat uit van de bewoners en niet v/d professionals. Hoe vraag je aan: via de website van de Provincie, leefbaarheidgld.nl of via één van de samenwerkende organisaties. Ernie geeft aan dat er meer kans zou zijn als je subsidie met 2 wijken tegelijk aanvraagt. Kunnen bestaande initiatieven ook een aanvraag doen? Ja zolang dit de samenleving ten goede komt.

Ook wordt er een kennisbank aangemaakt voor wijken die nog niet zover zijn. Verder bestaat er transitie-reizen, een bedrijf dat wijken helpt o.a. door wijkbegrotingen zichtbaarder te maken. Ook belangrijk om te weten dat de gemeente geen bezwaar heeft over een initiatief i.v.m. gemeentelijke belangen/afspraken.

Terug naar van wijken weten, wat kan de denktank hiermee? Mogelijkheden zijn: hulp bij de ontwikkeling van de denktank in ondersteuningsuren. Transparantie over het wijkbudget is nodig en kan helpen. Er is nog (te) weinig betrokkenheid uit het Dorp, hoe betrekken we de Eldenaren erbij, is bijv. is een straatluisteraar een idee? De denktank zoekt naar betrokkenheid en draagvlak om besluiten te nemen. De dorpsraad alleen is onvoldoende, het hele dorp betrekken. Er moet een bewustwording komen in het dorp over dit decentralisatieproces.

Dus, eerst hulp vragen bij de ontwikkeling v/d denktank, maar zijn we dan niet te laat voor financiële aanvragen? Nee, kleine projectjes zoals de keuken kunnen nu al worden aangevraagd. We moeten eerst zien te bereiken dat we de Eldenaren betrekken in het proces. Met een nieuwe keuken zijn we er niet. Het Spijkerkwartier is al een stuk verder, zeker met aanvragen. Ze adviseren om netwerken te zoeken bij verenigingen, sportclubs, waar zitten je krachtpunten. Kijk ook eens in andere wijken, plaatsen.

Elden is een wijk waarin alles (90%) op zich best goed loopt, op zoek naar de laatste 10%. De dorpsvisie van Elden is uniek in Arnhem maar uitwisseling met andere wijken is ook belangrijk, we kunnen van elkaar leren. Elden heeft een rijk verenigingsleven waar zeker netwerken mee te vormen zijn.

Begroting Elden/de Laar splitsen is een mogelijkheid die uitgewerkt kan worden. Dit mag van de wethouder. We mogen het per wijk anders doen, samen met de gemeente, die is een betrokken partner in het proces, in de wijk, als wijk met de gemeente. Het team leefomgeving is ook belangrijk in het proces. De provincie juicht deze samenwerking toe en zal wellicht dan eerder subsidies verstrekken.

In de gemeente Duiven hebben ze via doorpakweken 200 mensen uitgeloot om mee te denken, er kwamen er 20 opdagen. Toch 10 %. Stel je loot er 2000 uit?

Burgerservicelab.nl: Wat is dit? Het BurgerServiceLab is een servicepunt waar kennis en ervaring over burgerinitiatieven en burgerparticipatie wordt verzameld en gedeeld. Met die kennis en ervaring ontstaat een werkplaats voor burgers, waar zij samen kunnen werken om hun ideeën en initiatieven werkelijkheid te laten worden. Burgers kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van andere burgers en van 4xO (Overheid, Onderwijs, Ondernemers, Organisaties) om hun eigen doel te verwezenlijken. Begeleiding Spectrum/Elan: Zij kunnen, net als transitiereizen helpen bij de wijkbegroting. Subsidieregeling Burgerkracht: Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein. Zie verder website gemeente Arnhem.

Lianne: Subsidies! Ze is bang dat er veel geld verdwijnt in het proces, in het advies hierin. Doel helder stellen: Zoveel mogelijk mensen betrekken, zoveel mogelijk mensen inspraak bieden. En dan nogmaals onze hoofdvraag: Hoe gaan we dit doen? Het is belangrijk, om samen met team leefomgeving onze doelstelling concreet te maken om zo subsidie hiervoor te gaan aanvragen.

Inspraak en betrokkenheid: Lianne wil graag met de mensen in gesprek, maar mensen moeten wel anoniem kunnen stemmen, Ellen vind de koppeling met stemmen en een debat aan gaan geen goed idee. Dit is ook niet de bedoeling van Lianne. Verder de relatie met de dorpsraad en team leefomgeving meer uit werken.

Voor de volgende vergadering formuleert ieder lid van de denktank 1 doelstelling + hoe we die gaan halen. En wat voor hulp we daar bij nodig hebben.

Ook op de agenda voor de volgende vergadering, het stappenplan van Petra in het Spijkerkwartier.